СРОКОВЕ И ПЛАЩАНЕ

Срокът на изграждане е до 4 месеца от получаване на аванса и разрешителното за строеж

Плащането се осъществява на три етапа:

  1. При подписване на договора се заплаща 50% от сумата.
  2. Когато са готови строителните елементи и започне транспортирането и строежа на сградата, се заплащат 40%.
  3. Последните 10% от сумата се заплащат, когато строителството е завършено и е подписан приемо-предавателен протокол.

Гаранции

При завършване на обекта ние предоставяме гаранционна карта на изделието, в която са описани подробно гаранционните срокове на отделните елементи на къщата, но не по-ниски от минималните срокове, посочени в „Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.

Необходими документи

  1. Виза за проектиране – издава се от общината по местонахождение на обекта. След получаването започва изготвянето на проектите, за срок от около един месец. Сключват се договори с ВиК и Електроснабдителното предприятие.
  2. При наличие на виза, проектите и договорите с ВиК и Електроснабдителното предприятие, се получава от съответната общината, Разрешение за строеж, това е и началото на строителната дейност.